BGU wil stappe in werking stel om weer krag te raak op IPT-vlak

Wat is die stand van sake met Boland se provinsiale spanne en wat kan gedoen word sodat die Boland-span met groot gesag sal speel by nasionale IPT-toernooie?
Die Boland-gholfunie (BGU) het onlangs ‘n spesiale vergadering gehad met sy provinsiale spelers en hierso volg die gedagtes en denkrigtings wat ter tafel gelê is by hierdie vergadering – gedagtes en voorstelle wat die grond goed kan voorberei vir sukses by die IPT-toernooie.

SENIORS en SUPER SENIORS

Die algemene gevoel is dat die Boland-unie baie diepte het in hierdie ouderdomsgroepe en dat hierdie Boland-spanne hulself sal laat geld op IPT-vlak.
Daar is ‘n groot aantal senior spelers wat baie geesdriftig is om verteenwoordigende gholf te speel, en deelname aan liga-wedstryde en senior toernooie in die Boland word gekenmerk deur groot geesdrif en “commitment”.
Top-senior spelers soos Andre van Dyk en Francois le Roux neem ook gereeld aan nasionale senior ope-toernooi deel waar hulle goeie blootstelling kry om op die hoogste vlak te kompeteer. Die BGU maak ook ‘n finansiele bydrae tot hul kostes indien hierdie spelers onder die top-spelers in ‘n toernooi eindig.
Wat die seleksie-kriteria betref vir die senior spanne was daar twee denkrigtings:
• Kies die span uitsluitlik op grond van die spelers se posisie op die Merietelys;
• Kies die top 4 op die Merietelys en die ander 4 is “wild cards” – dws die keurders se keuse.

Daar was ook sterk steun dat van die senior spelers verteenwoordiging kry op die keurkomitee.
Die motivering daarvoor was dat die spelers mekaar baie goed ken (individuele spelers se onderskeie swak- en sterkpunte) en dat spelers se insette kan beslis ‘n positiewe bydrae maak in die seleksie-proses.

Ook was daar ‘n sterk standpunt dat indien die seleksie-kriteria vir senior spelers verander sou word, dat die inwerkingtreding van die nuwe kriteria onmiddellik van krag moet wees net na afloop van die IPT-toernooi of meer spesiek na die aankondiging van die IPT span.
Die rasionaal hiervoor is dat die spelers dan die hele 12 maande periode tot hul beskikking het om vir die spanne te kwalifseer onder die nuwe kriteria.

MID-AM

Die Boland beskik oor baie diepte van goeie spelers in die Mid-Am afdeling en die Boland behoort in die volgende jare hul stempel te kan afdruk by IPT-toernooie.
Daar is op die volgende aspekte gewys wat in hierdie stadium maak dat die Mid-Am span van die Boland nie presteer soos hulle eintlik kan nie:
• Baie min (slegs ‘n enkele speler) van die Boland se top mid-amateurs neem deel aan nasionale Mid-Am kompetisies. Dit beteken dat die Boland Mid Am-spelers se nasionale blootstelling feitlik nie bestaan nie;
• Die gebrek aan belangstelling by Bolandse klubs vir ‘n Mid-Am liga;
• Die feit dat Mid-Am Series toernooie slegs oor 18 putjies op Sondae gespeel word “verwater” die toernooie.
Wat seleksie-kriteria vir die Boland Mid-Am-span betref, was daar ‘n sterk gevoel dat die span as volg gekies moet word:
• Top-4 op die Merietelys;
• 4 “Wild Cards”
Die redes hoekom so sterk gevoel is oor die “Wild Cards” het ingesluit:
• Spelers se “geskiedenis” moet in ag geneem word wanneer spanne gekies word. Sommige spelers is uitstekende houespel-spelers, maar kan nie die druk van putjiespel (IPT se formaat) baie goed hanteer nie;
• Die bane waarop die IPT-toernooie gespeel word, stel bepaalde vereisters aan die deelnemers. Hierdie vereistes/uitdagings wat die spesifieke bane stel moet in ag geneem word as die spanne saamgestel word.
Om die Mid-Am-liga in die Boland ‘n hupstoot te gee, is ‘n voorstel gemaak dat die Mid-Am liga inskakel by die Senior Liga se liga-program. Dws dat die Mid-Am-liga op dieselfde bane en datums sal plaasvind wanneer die senior liga-wedstryde in die Boland gespeel word. Hierdie voorstel sal verder by die 2018 Liga vergadering bespreek wod.

OPE AMATEURS

Bekommernis is uitgespeek oor die diepte, gehalte en blootstelling van die Boland Ope amateurs en dit is reguit gestel dat daar tans ‘n redelike groot gaping is tussen die top-amateurs van verskeie ander unies en dié Ope Amateurpoel van die Boland.
Wanneer daar na redes gekyk word hoekom daar so ‘n groot gaping is tussen die Boland-amateurs en hierdie unies se amateurs kom die volgende navore:
• Die meeste van die ander unies se top amateur-spelers is voltydse amateurs;
• Die meeste van hierdie top-amateurs speel in feitlik al die nasionale toernooie in die land en kry gevolglik dwarsdeur die jaar blootstelling van top-amateurgholf en hierdie spelers is derhalwe baie goed voorbereid wanneeer die IPT-toernooi aanbreek;
• ‘n Hele paar van hierdie unies baseer hul IPT-seleksiekriteria op grond van spelers se posisie op die SAGA ranglys – dit wys op watter höe vlak spelers in daardie unies teen mekaar moet kompeteer vir plekke in die IPT-span!
• Omrede die meeste van die SA amateur provinsiale toernooie in die binneland plaasvind is dit baie geriefliker en goedkoper vir hierdie unie se spelers om aan die toernooie deel te neem.

As die Boland “intern” gaan kyk vir redes hoekom sy ope amateur-poel nie in hierdie stadium goed lyk nie, kom die volgende navore:
• Daar is te min Boland-spelers wat aan nasionale en provinsiale ope-toernooi deelneem en derhalwe hulle gereelde blootstelling gee teen die beste ander amateurs in die land;
• Daar is nie ‘n program/struktuur in plek om jong spelers ondersteuning te gee op al die vlakke nie. Op skool is daar ondersteuningstrukture vir belowende juniors, maar wanneer hulle die skool verlaat is daar geen ondersteuningstrukture vir hulle nie en dit gebeur gereeld dat belowende spelers nie hul potensiaal verwesenlik nie.
• Die Boland-unie sal beter en meer gereeld moet kommunikeer op persoonlike vlak met sy top-groep van amateur-spelers. Daardeur sal die BGU bewus raak van die spelers se probleme, uitdagings asook persoonlike doelwitte en dit sal die BGU in staat stel om die spelers individueel asook as ‘n groep baie meer effektief te bestuur en leiding te gee.
• Die Boland-unie sal groter finansiële aansporing moet gee aan amateurs wat aan nasionale toernooie deelneem.

Wat seleksie-kriteria betref, moet spelers se geskiedenis (wat insluit hul vermoë om die druk van putjiespel te hanteer) ‘n bepaalde gewig moet geniet.

JUNIORS

Die algemene gevoel is dat die Boland-unie oor ‘n goeie poel van juniors beskik. Die vraag egter was: hoekom speel die juniors nie volgens hulle volle potentiaal by die IPT-toernooie nie?
As ‘n mens die junior spanne van ander unies ontleed kom die volgende navore: verskeie van die ander unies se spanne is saamgestel uit juniors wat feitlik voltyds gholf speel. Dit is juniors wat tuisonderrrig ontvang en vir die res van die dag gholf-afrigting ontvang asook oefen en speel. Hierdie juniors ding ook vanaf ‘n jong ouderdom mee in nasionale toernooie en hul blootstelling van gholf op ‘n top amateur-vlak is baie intensief en maak hulle dus baie meer “geharde spelers” vir ‘n tawwe “matchplay”- toernooi soos die IPT.
Een van die belangrikste redes hoekom die BGU se juniors die afgelope tyd gesukkel het by die IPT-toernooie is dat hulle onder druk nie kon hou by die beginsels waarop hul voorbereiding en beplanning plaasgevind het nie.

Die vergadering was dit eens dat die BGU sterker ondersteuning vir die juniors moet bied, want die talent is daar maar die ontginning daarvan kan heelwat verbeter.
Elite-oefengroepe asook baie groter ondersteuning vir die juniors om deel te neem aan ander provinsiale en nasionale toernooie is sake wat deeglike aandag behoort te kry.

Algemeen:
• Daar was ook ‘n voorstel dat die BGU ‘n sielkundige se dienste kry om voor die IPT-toernooie met die spelers te werk;
• ‘n Groot deel van die geld wat spandeer word aan Boland-gholfspanne bestaan uit klere, skoene, handskoene ens. – Die voorstel is gemaak dat die BGU gholfdae aanbied en fondse ingewin word om vir hierdie uitgawes te help betaal.
• Die fondse wat tans aan provinsiale gholf spandeer word moet nie soseer toeneem nie maar eerder beter aangewend word.

ARTIKEL GESKRYF DEUR RIAAN GERBER (snr) WAT DIE VERGADERING AS WAARNEMER BYGEWOON HET.

Category: